ท้องไม่พร้อมเป็นประเด็นทางสังคมที่ผู้ให้บริการปรึกษาต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและค่านิยมหลักของสังคม สังคมไทยมองเรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ควรนำมาเปิดเผยหรือพูดคุยกันในที่สาธารณะ การรับรู้และเรียนรู้ในเรื่องนี้จึงขาดความชัดเจนเป็นระบบ

แต่เต็มไปด้วยอคติ และบ่อยครั้งนำไปสู่ความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ขณะเดียวกันเรื่องเพศก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ คนจำนวนไม่น้อยเมื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศโดยขาดความรู้เท่าทัน ความผิดพลาดจึงเกิดขึ้นได้ รวมถึงการตั้งท้องโดยไม่พร้อม ผลกระทบตามมาที่รุนแรงจากเสียงประณามของสังคมและคนรอบข้าง ผู้หญิงมักเป็นฝ่ายที่ต้องแบกรับโดยลำพังเสียเป็นส่วนใหญ่ ค่านิยมและวัฒนธรรมที่เน้นการควบคุมพฤติกรรมทางเพศ ทำให้เพศกลายเป็นเรื่องที่ถูกปิดกั้น และเมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้ที่ประสบปัญหายากจะรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตได้ ต้องกลายเป็นคนที่เผชิญกับแรงกดดันจากรอบด้านเพียงลำพัง
ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมมักรู้สึกว่าตนเองทำสิ่งที่ผิดพลาดจนเกินกว่าจะแก้ไข ได้รับการให้อภัย และกลายเป็นคนไร้คุณค่า สูญเสียความมั่นใจไม่สามารถหาทางออกให้กับตนเองได้ บางคนต้องการฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถรับสภาพถูกกดดันที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านได้
ผู้ให้บริการปรึกษาทางเลือกจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจในความรับผิดชอบว่าเกี่ยวพันกับชีวิตและความเป็นความตายของผู้มาใช้บริการ
ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ให้บริการจะต้องเข้าใจถึงค่านิยม วัฒนธรรม ตลอดจนอคติของสังคม และแม้กระทั่งในตัวผู้ให้บริการเอง และต้องระมัดระวังที่จะไม่ปล่อยให้อคตินั้นกลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth